فرمان شاه سلطان در عزل کلانتر نایین به خاطر اعلام نارضایتی مردم

علاوه بر این، از کلانتری جدید خواست که با زیردستان خود رفتار خوبی داشته باشد و اجازه ندهد که اوباش به مردم ظلم کنند. مضامین عدالت خواهی در این فرمان جالب توجه است. حالا نمی دانیم انجام می شود یا نه.

فرمان همایون شرف از آن رو اجرا شد که چشم انداز حق است و می تواند مُهر روشنگری حقیقت بنیادین را همیشه اعلام کند. کافه رفاه فقرا و سوژه ها و آزادی فقرا و مستمندان شاید در همین زمان که ارباب و رعایا و صاحب بنیچه الکای ناینا گزارش داده اند که میرزا عبدالبکی کلانتر شهر مذکور بوده است. انواع بدرفتاری ها و زورگویی ها و جنایت ها نسبت به آنان و از رفتار او خشنود نیستند.و سابقاً به موجب احکامی کلانتری شهر مذکور به جد نجابت و رفعت العلی به تولیت نظام میرزا ابوالبکی… و مشار الیا رفتار بسیار خوبی داشته و توانایی و شایستگی خدمت مذکور را دارد و از کلانتری وی خشنود و قدردان هستند. ….بنا به درخواست ارباب و رعیت و صاحبان بنیچه از اول ایلان عیال، پاسگاه شهربانی شهر مذکور توسط عبدالبکی مذکور به اعلیحضرت و تعالی تغییر یافت. با کافه اجازه و زیردستان و ضعیفان رفتار می کند که همه از حسن رفتار او خشنود و سپاسگزارند… نباید اجازه دهد قوی بر ضعیفان و زیردستان ظلم کند و ظلم و حدیث را رد کند، مسلط شود و رشد کن بگذار ارباب ظلم از رعایای خود بی بهره باشد و ظالمان و راهزنان را ممنوع کند…. (احکام و اعداد صفویه و قاجار، کتابخانه مالک، 1398، ص. 77-79)

6565

دکمه بازگشت به بالا