ماجرای پیامک سازمان مالیاتی به صاحبان مشاغل

سازمان امور مالیاتی در پیامکی به صاحبان مشاغل اعلام کرد که لازم است با درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان تماس گرفته و اقدامات لازم را برای مشاهده فرم مالیاتی مربوط به فعالیت خود در کارت الکترونیکی مشاهده کنند.

به گزارش خبر روزانه، سازمان امور مالیاتی در پیامکی به مشاغل اعلام کرد: مودی عزیز، فرم مالیاتی با عنوان صورت حساب قطعی درآمد در بند ج برای شما صادر و در ایمیل شما قرار داده شده است. برای مشاهده جزئیات فرم بلافاصله به آدرس my.tax.gov.ir مراجعه کنید. نیازی نیست به بازرسی مالیاتی بروید.”
سابقه این پیامک به این موضوع برمی گردد که بر اساس قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 31.04.1394) در صورت استنکاف مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و در طبق مقررات، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس اطلاعات تجاری و اقتصادی دریافتی مودیان از طرح جامع مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی تشخیصی تهیه می کند و طبق صورت تشخیص مالیات، مالیات مناسب را ملزم می کند.

ضمناً مطابق قسمت اخیر تبصره (3) ماده (22) آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات های مستقیم عدم ارائه ترازنامه یا صورت سود و زیان یا صورت سود و زیان یا خلاصه. درآمد و هزینه های همراه با اظهارنامه مالیاتی یا اظهارنامه صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی فوق یا گزارش های فوق حسب مورد نباید به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین مربوطه تلقی شود. .

در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مفاد قانونی فوق طی اطلاعیه ای اعلام کرد که نسبت به تنظیم اظهارنامه تشخیص و صدور برگ مالیات به مودیان ذیل اقدام می نماید:

1) صاحبان مشاغلی که به موجب سال 1398 برگه موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم را بر اساس موازین قانونی و مستندات اخذ شده با رعایت شرایط قانونی مندرج در دستورالعمل ها با در نظر گرفتن ) قانون مذکور نبودند.

2) کلیه پرداخت کنندگانی که اظهارنامه اجرائی آنها در سال 1399 مطابق توضیحات داده شده واجد شرایط مقرر در قانون نبوده است.

3) کلیه مؤدیانی که در مهلت مقرر به موجب قانون از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فعالیتهای تجاری خودداری کرده اند.

سازمان امور مالیاتی همچنین تاکید کرد: مودیان مالیاتی باید در صورت اعتراض به گواهی تشخیص مالیات صادر شده مطابق با اظهارنامه برآورد خلاق، اظهارنامه مالیاتی را مطابق با فعالیت واقعی و مطابق با اظهارنامه واقعی ارائه کنند. ضوابط مطابق مقررات اداره امور مالیاتی مربوط عمل می کند.

علاوه بر این، مودیان مالیاتی در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی با شرایط قانونی تعیین شده در قانون هنگام ثبت شکایت، قادر به استماع یا تسلیم اظهارنامه نخواهند بود.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا