برای حسابداری چه چیزهایی بلد باشیم؟

آموزش حسابداری برای بازار کار

با توجه به یافته های حاظر به نظر می رسد که در ایران بحث جنسیت و مذهب می تواند در گرایش به هر کدام از رویکردهای اخلاقی فوق تاثیر گذار باشد. در نهایت، اثر متغیرهای جنسیت ،سطح تحصیلات، مذهب گرایی و تجربه کاری بر هر کدام از گرایشهای اخلاقی بررسی شد. آنان دریافتند از بین متغیرهای یادشده تنها سود هر سهم ارتباط معناداری با بازده سهام دارد. نتایج حاصل نشان می دهد که بین پیچیدگی های حسابداری و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد همچنین بین پیچیدگی های کسب و کار و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین، میتوان چنین نتیجهگیری کرد که هموارسازی سود، ارتباط معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی دارد.

حساس یگانه و همکاران (1397) در مقاله خود تحت عنوان رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و نرخ مؤثر مالیاتی به این نتایج رسیدند که هموارسازی سود و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار دستکاری سود، دارای رابطه مثبت و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی است، کیفیت افشا به عنوان معیاری مستقیم از شفافیت گزارشگری مالی، دارای رابطه منفی و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی میباشد. دومین گروه شامل انگیزه سیاه میباشد که در برگیرنده انگیزههای فردی است بنابراین پیامدهای منتج از این نوع انگیزه منفی و شامل عدم اعتماد بازار سرمایه، بحران صنعت، جهت سرمایهگذاری به سمت غیرواقعی، ارائه پیام غیرواقعی به سهامدار، محدودیت برای شرکت و مدیر آتی، زیر سؤال بردن کیفیت، متضرر شدم سهامدار اقلیت، عدم تقارن اطلاعاتی،کاهش کیفیت اطلاعات میباشد و سومین گروه انگیزههای خاکستری است که دربرگیرنده انگیزههای بیرونی میباشد که پیامدهای آنها میتواند هم مثبت شامل افزایش منافع شرکت، حفظ نقدینگی در شرکت و هم منفی شامل ارائه پیام غیرواقعی به سهامدار، بحران در اقتصاد، کاهش کیفیت اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی باشد.

آموزش حسابداری
آموزش حسابداری

تفکر منفی: در کائنات هر فرکانسی که مغز ما ساطع کند حتما دیده می شود و ترتیب اثر داده می شود پس چه خوب است که همیشه با تفکرات مثبت راجب حسابداری و شغلمان بتوانیم کمک کنیم تا در کارمان پیشرفت کنیم نه اینکه با منفی نگری فقط باعث و بانی اتفاقات بد باشیم. حفظ محیط زیست از طریق کاهش گردش کاغذ و الکترونیکی کردن فرآیندها، ارتقاء فرهنگ استفاده از محصولات نرم افزاری، از دیگر خدمات گروه نرم افزاری محک است که عموم اقشار جامعه از آن بهره میبرند. آموزشگاه حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن با هدف اعتلای دانش و مهارت در کرج و تهران،به برگزاری دوره های آموزش حسابداری و حسابرسی به همراه نرم افزار های تخصصی اقدام نموده است. نرم افزار حسابداری فرداد در سال 96 توسط شرکت آرین سیستم برای کسب وکارهای کوچک و متوسط طراحی شده است و در حوزه های مختلف خدماتی، پیمانکاری، بازرگانی و تولیدی توانسته است خدمات مطلوبی را به مشتریان خود ارائه دهد.

افراد حرفه حسابداری باید سطح بالایی از صحت و درستی را در خدمات حرفه ای خود رعایت کنند و تصمیم گیری اخلاقی آنان برای کسب بازار سرمایه کارا و منصفانه و تخصیص بهینه منابع ضروری می باشد. از نظر مصاحبهشوندگان، این موضوع تأثیری بر تصمیم یا اقدامشان به تغییر شغل ندارد. به دنبال بسیاری از طوفان ها و رسوایی های بزرگ حسابداری ، شرکت های سهامی بسیاری خواستار به کارگیری اخلاق در حرفه حسابداری و آموزش اخلاق در دوره تحصیلات کلاسیک حسابداری، شده اند.در این تحقیق، رویکردهای اخلاقی منفعت گرایانه، مذهب گرایانه، هرمنوتیک، وظیفه گرایانه ، خود خواهانه و عدم ارتباط بین اخلاق و حسابداری با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. یکی از ویژگی هایی که ما را به عنوان بهترین موسسه آموزش حسابداری در تهران معرفی کرده است اعطا مدرک فنی و حرفه ای به کارآموزان دوره های مختلف حسابداری یا به عبارتی آموزش حسابداری با مدرک فنی حرفه ای در این آموزشگاه میباشد.

دکمه بازگشت به بالا