خرید نرم افزار نگهداری و تعمیرات

نگهداشت برنامه ریزی شده احتمال موجودی قطعات برای زمانی که موعد اقدام نت با برنامه رسیده باشد را افزایش میدهد. همچنین به شما این امکان را میدهد که موجودی کالا و قطعات خود را به طور کامل برنامهریزی و بخشهایی که مستعد فرسودگی و شکست است را بتوانید به شکل بهتری کنترل کنید. اندازهگیری منظم شاخص OEE یک معیار دادهمحور در اختیار شما میگذارد که به وسیلهٔ آن میتوانید عملکرد برنامه نت بهره ور فراگیر خود را بسنجید و پیشرفت آن را با گذشت زمان ارزیابی کنید. علاوه بر این، نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر به همه پرسنل این اختیار را میدهد تا مالکیت ماشینآلات و تجهیزات خود را به دست بگیرند و نگهداشت آنها برای پرسنل تبدیل به یک عنصر انگیزهبخش مثبت میشود. 2. بهکارگیری ابزار «شرطساز»: در این محیط کلیه امکانات نوشتن یک عبارت شرطی با واژگان فارسی در اختیار راهبر سیستم قرار دارد. حفظ ایمنی محیط کاری به این معنی است که کارکنان وظایف خود را در یک مکان ایمن بدون وجود خطراتی برای سلامتی خود انجام دهند. گذشته از مزایای آشکاری که وجود دارد، هنگامی که پرسنل هر روز در یک محیط ایمن به سر کار میآیند، نگرش آنها به کار معمولا بهتر است، چون آنها دیگر نگران این جنبهٔ مهم از کار خود نیستند.

به نحوی که کلیه تجهیزات شناسایی و ردیابی شده و شناسنامه آنها تهیه گردد . شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه دارای بیش از ۲۵ دوره آموزش تخصصی نگهداری و تعمیرات است که دیگر دورهها را میتوانید از سایت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر تهیه و در جهت ارتقاء کار خود استفاده نمایید. پیشنهاد میشود برای حداقل دو هفته از زمان خاموشی برنامهریزینشده اطلاعات لازم جمعآوری شود تا نمایی دقیق از نحوه تاثیر توقفهای کوچک و اثر آنها بر کندسازی روند تولید تهیه شود. پیادهسازی به طور کلی در پنج مرحله انجام میشود: شناسایی ناحیهٔ آزمایشی، بازگرداندن تجهیزات به شرایط عملیاتی اولیه، اندازهگیری شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (شاخص OEE)، رسیدگی به زیانهای عمده و کاهش آنها و اجرای نگهداری و تعمیرات برنامهریزیشده. در این مرحله است که اپراتورها مهارتهای نگهداشت فعالانه تجهیزات و شناسایی مشکلات در مراحل بسیار اولیه را فرا میگیرند. مدیریت اولیه تجهیزات، دانشی عملی و یک شناخت کلی از تجهیزات تولیدی که از طریق نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر به دست آمده را گرفته و از آن برای بهبود طراحی در تجهیزات جدید استفاده میکند. ماژولی است که با استفاده از آن میتوان به سادگی هزینههای مربوط به نگهداری و تعمیرات هر تجهیز را به صورت واقعی و برنامهریزی شده محاسبه کرد.

گزارش از عللل خرابی تجهیزات یا سوانحی که برای ماشینآلات اتفاق افتادهاند، بههمراه ریز هزینههای کالا و خدمات تحمیل شده به سازمان. استفاده از این رویکرد کنشگرا تا حد زیادی میزان زمان خاموشی برنامهریزی نشدهٔ تجهیز را با امکان برنامهریزی بیشتر تعمیرات در زمانهایی که ماشینآلات برای تولید برنامهریزی نشده اند، کاهش میدهد. هر چه مهارت کامپیوتری پرسنل نگاهداری و تجهیزات بیشتر و بیشتر می شود، احترام به این سیستم ها به عنوان یک گزینه جالب توجه بیشتر می شود. انتخاب یک ناحیهٔ آزمایشی برای شروع اجرای نت بهره ور فراگیر باعث میشود تا پرسنل با مشاهدهٔ مستقیم مزایای آن رغبت بیشتری به آن در مراحل بعد نشان دهند. براساس شاخص OEE و دادههای به دست آمده از خاموشیهای برنامهریزینشدهٔ تجهیزات یک زیان را انتخاب کنید. کارکنان را از تمام بخشهای کسبوکار خود (اپراتورها، پرسنل نگهداشت، سرپرستان و مدیران) را در فرایند انتخاب تجهیز آزمایشی مشارکت دهید. ایجاد یک فرایند کاری استاندارد ۵S برای حفظ تداوم این فرایند.

فایل لایسنس ، یک فایل متنی با فرمت خاص بوده که نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات خریداری شده از آن جهت اعتبارسنجی و آماده سازی برنامه جهت کاربری استفاده می نماید. از مزایای دیگر نت با برنامه میتوان به کاهش تدریجی خرابیها و به تبع آن افزایش آپتایم و کاهش سرمایهگذاری ثابت تجهیزات اشاره کرد؛ چرا که در این صورت از حداکثر پتانسیل تجهیزات استفاده میشود. ما در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم. شناسایی و برچسبزنی واضح نقاط بازرسی و موارد صورت گرفته (اکثر افراد برچسبها را به طور مستقیم بر روی تجهیزات قرار میدهند). این دورهها وحی منزل نیستند و میتوانند در صورت نیاز به روزرسانی شوند و تغییر کنند. مرحله سوم مستلزم این است که شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (شاخص OEE) را به صورت دستی یا با استفاده از نرمافزار برای تجهیزات هدف خود محاسبه و مدام بر آن نظارت کنید (تا زمانی که تجهیز برای توقف برنامهریزی نشده باشد). آخرین مرحله از فرایند پیادهسازی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر یکپارچهسازی تکنیکهای نت کنشگرا با برنامهٔ نگهداشت خود است.

دکمه بازگشت به بالا